Choose Your Language
Home  /  Razgovarajte sa Vašim pacijentima

Razgovarajte sa Vašim pacijentima

Veliki broj pacijenata ima pitanja vezana za neinvazivnu prenatalnu dijagnostiku. U nastavku smo nabrojali neke podatke o dostupnim skrining opcijama koji Vam mogu biti od značaja prikom komunikacije sa pacijentima.

  1. ISPD (Internacionalno društvo za prenatalnu dijagnostiku) je potvrdilo da NIPT uz odgovarajuće genetsko savetovanje može biti od pomoći kao skrining test za žene koje imaju veliku verovatnoću za nastanak trizomije 21. Pozitivan test je potrebno potvrditi invazivnim metodama.
  2. NSCG (Nacionalno društvo genetskih savetnika) podržava NIPT kao opciju za pacijentkinje čija je trudnoća ima povećan rizik pojave hromozomskih abnormalnosti. Pacijenti sa abnormalnim NIPT rezultatima ili koji imaju druge faktore koji ukazuju na abnormalnost hromozoma trebalo bi da budu upućeni na genetsko savetovanje i da im se pruži opcija standardnog potvrdnog dijagnostičkog testa.
  3. Visoke stope lažno pozitivnih rezultata tradicionalnih skrining testova znače da će žene koje ne nose pozitivan fetus biti bespotrebno podvrgnute invazivnoj dijagnostičkoj proceduri i izložiće sebe bespotrebnom riziku od pobačaja.

 

A Comparison of False Positive Rates (FPR)

nifty2

Postoji veliki broj opcija prenatalnog skrininga. Međutim, u poređenju sa neinvazivnim prenatalnim testiranjem (NIPT) tradicionalne skrining metode imaju nisku tačnost i veću stopu lažno pozitivnih rezultata. Invazivne dijagnostičke procedure kao što su amniocenteza i uzorkovanje horionskih čupica su tačne ali nose rizik od pobačaja.

A Comparison of Detection Rates

nifty1